موسسه خیریه توانبخشی دختران بی سرپرست و کم توان ذهنی
 هـمـــدم فتـح المـبین
www.Hamdam.org
  0   انتخاب زبان: English  
امروز: يكشنبه ۱۳۹۸ بيست و نهم دي

نگاهی به رونمایی از نخستین ارکستر ملی ویژه هنرمندان با شرایط خاص
 
مردم سالاری، 25 آذر 97
نگاهی به رونمایی از نخستین ارکستر ملی ویژه هنرمندان با شرایط خاص
آنها خواستند و توانستند 
فقط چنــد لحظه چشــمانتان را ببندیــد و به ملودی گوش کنید؛ این قطعات هرچند کامال بیعیب و نقص اجرا نمیشــوند اما عجیب بر مخاطب اثر میگذارند. نوایی است که از جان برمیآید و الجرم بر دل مینشــیند. نتها هم به احترام نوازندگانشان به خط میشــوند؛ وقتی میدانند که برای درست نواختنشان چه زحمتها کشیده شده است. به گزارش ایســنا، ارکســتر ملی ویژه ایران، متشــکل از هنرمندان دارای معلولیت ذهنی و جسمی عصر جمعه برای اولین بار به اجرا پرداخت و حاضران در سالن را به وجد آورد. لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر که به همراه جمعی از هنرمندان عرصه موســیقی و تئاتر در سالن سوره حوزه هنری حضور داشت، اجرای ارکستر ملی ویژه ایران را چنین توصیف میکند: بهترین کنســرتی که در این سالها در آن شرکت کردم. پیش از شــروع مراســم یک ورکشــاپ از نقاشی یک هنرمند دارای ســندروم دان به نام سولماز نورمحمد با نام هنری »ستاره« برگزار شد. قبل از اجرا مریم گیالســیان، رهبر ارکســتر هم ضمن تشــکر از حضار، بیان کرد که اعضای این ارکستر ویژه را از شــهرها و استانهای مختلف ایران همانند گلستان، مشهد، مازندران و... دور هم جمع کرده است. او خطاب به حاضران ادامه داد: شــما به رونمایی عشق دعوت شــدهاید؛ رونمایی از مراســمی که نوازندگان آن با ذرهذره وجود خود تالش کردهاند که امروز برای شــما اجرا داشته باشند. تفکر شکلگیری این ارکستر با کمک سازمان بهزیستی کشور پیش رفته و به اینجا رسیده است. رهبر ارکســتر ملی ویــژه ایران در پایان ســخنانش از حاضران خواســت تا درصورت دیدن ناهماهنگی و یا نقص در کار آن را نادیده گرفته و ببخشــند؛ چرا که این کنسرت اولین اجرای آنها است. گروه ارکســتر ملی ویژه ایران متشــکل از ۲۰ نوازنده و خواننــده با معلولیت ذهنی)اوتیســم(، جســمی و بینایی است که توســط مریم گیالســیان، مدیر مرکز توانبخشی و حرفهآمــوزی بهکوش گرگان در شــهرهای مختلف ایران شناسایی و ارزیابی شدهاند. همچنین این گروه موسیقی در خرداد ماه ســال ۱۳۹۵ با همیاری سازمان بهزیستی کشور و اداره کل بهزیســتی استان گلستان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با پیام صلح در جهان به ثبت رسید. نوازندگان این کنسرت شــامل افرادی از جمله بنیامین آتابای گیتار کالســیک، علی جباری کمانچه، ارمیا مهدی تبار پیانو، علیرضا رحمانی ملودیکا، مهدی صفری راد گیتار باس، فرید زاهدی فلوت ریکوردر، علیرضا مهیمنی و المیرا خلیلزاده فلوت ریکوردر، ســمیرا شهبازی پیانو-ماراکاس، امیرحســین غالم ویبرافــون، هادی علیــزاده تنبک، بردیا عسکری دمام و کاخن و سیامک عسکری تنبک هستند. مهتاب آل عباســیان، شــقایق گرامیان، تکتم فرید، ندا فکوریان، اعظم شیخ ویسی و مهرزاد قاسمی خوانندگان این ارکستر را تشکیل می دهند. شــاید پیش از اجرای کنســرتی با قطعات ملی و حتی ســخت آن هم با وجود اعضایی دارای مشکالت و نقصهای ذهنی و جسمانی، مخاطب دارای یک نوع پیشداوری باشد و گمان کند اجرای موســیقی برای این افراد کاری سخت و تقریبا غیرممکن اســت ولی زمانی که پای تماشای اجرای این بچهها می نشــینیم با چیزی فــرای تصور خود روبهرو میشــویم. در واقع شاهد اجرایی هســتیم که نوازندگان و خوانندگان آن با عشق برای ما به ارائه هنر خود میپردازند. زمانی کــه قطعه اول بــا همراهی پیانــو و تنبک اجرا میشود، پسربچه نابینایی را میبینیم که با وجود معلولیت به زیبایی به نواختن پیانو می پردازد و در سراســر کنسرت هم مهارت خود را به نمایش می گذارد؛ مهارتی که شــاید خیلیهامان اســتعداد فراگرفتن آن را نداشــته باشیم اما با دیــدن پیانو نوازی این نوازنده بــه وجد میآییم و به جمله خواستن توانستن است، ایمان میآوریم. رهبر ارکستر حین ســخنان خود اشاره می کند که ۱۷ نفر از اعضای این گروه دارای ناتوانی ذهنی هستند اما زمانی که کلیه اعضای ارکســتر به روی صحنــه می آیند و قطعه اول را اجرا می کنند، کامال فراموش می کنیم که این افراد دارای ناتوانی هســتند؛ چرا که تک به تک آنها با نیرویی از عشــق و شــور به اجرا می پردازند و پس از هر بار تشویق مخاطبــان به وجد میآیند و گویی نیرویی دوباره برای اجرا پیدا می کنند. در بیــن قطعاتی کــه اجرا می شــود قطعههایی را می شنویم که به زبان انگلیســی و یا عربی خوانده می شوند و خوانندگان با صدای قابل قبــول خود به خوبی از پس این کار بر می آیند. حین اجرا چندین بار شاهد یاری رساندن رهبر به اعضای گــروه جهت به خاطر آوردن قطعه در حــال اجرا و یا قرار گرفتن در جایگاه مناسب میشویم. برخــورد رهبــر را با اعضــا میبینیم که با خونســردی و مهربانی ســعی در ادامــه اجرا به بهترین نحــو دارد. در همیــن حین چند نفر از اعضای گروه را نیز میبینیم که به هنرمندان نابینا جهت قرار گرفتن در جایگاه مناسب کمک میکننــد. در واقع در این اجرا شــاهد یک کارگروهی قوی همراه با عشق و مهربانی هستیم. خلوص و محبتی که بین اعضای گروه دیده میشود، یکی از شاخصههای مهم به دل نشستن این اجراست. در پایان پس از روشــن شــدن چراغها، چهرههای شاد و خندان تماشــاچیان به چشــم میخورد که از اجرای این هنرمندان راضی هستند و به یکدیگر از خوب بودن و راضی بودن از اجرا می گویند. 
 
تاريخ:  ۱۳۹۷/۹/۲۷ به اشتراک گذاشتن این خبر :    
 


معرفی این خبر به دوستان


نظرات
نقدی موجود نیست
نظر شما

امتياز کاربران 0 از 5
 

 
آدرس پستی : مشهد ، بلوار خیام شمالی ، خیابان عبدالمطلب ، عبدالمطلب 58

تلفن: 31732 (051)


تلفنخانه : 37111764 - 37111755 (051)
تلفن مستقیم مدیریت : 2 - 37112111 (051)
تلفن مستقیم معاونت : 14-37112113 (051)
پاسخگوی شبانه روزی: 6262 125 0935
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه خیریه دختران کم توان ذهنی و بی سرپرست همدم می باشد.

www.hamdam.org


طراحی، توسعه و بهینه سازی سایت (سئو): سینام - ایرسئو